AVÍS LEGAL

I- OBJECTE
Aquest lloc web proporciona informació sobre els serveis i activitats de la Ruta Pompeu Fabra, amb el següent TITULAR:
MÒNICA MONTSERRAT GRAU
52608978C
info@rutapompeufabra.com

II- PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els continguts d'aquesta web, incloent, entre altres, imatges, logotips, gràfics, animacions, textos o aplicacions informàtiques, qualsevol quins siguin els seus formats, llenguatges de programació i formes de representació, així com el nom de domini www.rutapompeufabra.com són propietat del Titular, o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, o té el consentiment d'aquests per a la seva publicació, estant protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i, si s'escau, industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de domini.

Es permet l'ús d'hipervincles a aquesta web i la utilització o reproducció, total o parcial, sense ànim de lucre, dels seus continguts sempre que es faci constar la font i s'inclogui un hipervincle a aquesta web, i en els casos permesos en els articles 31 a 34 de la Llei de Propietat Intel·lectual (Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril). Queda prohibit l'ús de marcs (frames) o qualsevol altres mecanismes destinats a ocultar l'origen o font dels continguts, qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos amb finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, moral o ordre públic, que pogués lesionar els interessos o perjudicar la imatge del Titular o de tercers legítims, que constitueixin competència deslleial o, en general, en contra del que disposa en aquestes Condicions d'Ús.

III PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
En navegar per aquestes pàgines, de forma automàtica vostè facilita al servidor de la web informació relativa a la seva adreça IP (identificador únic per a la transmissió de paquets entre ordinadors connectats a Internet), data i hora d'accés, l'hipervincle que li ha reenviat a aquestes, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat. Sense perjudici que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (en endavant, APD) considera la IP com a dada de caràcter personal, el titular no pot obtenir per si sol, ni té intenció de fer-ho a menys que se li causi algun perjudici, informació sobre el titular de la connexió a Internet a la qual correspon. Aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i realització d'estadístiques d'accés i visites a la web, i en cap cas seran comunicats o cedits a tercers.

Aquest lloc web utilitza cookies ni qualsevol altre dispositiu anàleg que permeti l'obtenció de dades personals sense el seu consentiment.

En cas que vostè estableixi algun tipus de comunicació amb el Titular, ja sigui per telèfon, fax, correu ordinari o electrònic, les seves dades no seran guardades i incloses en cap fitxer i només s'utlitzaran per donar resposta a la seva comunicació.

IV- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
Els continguts d'aquest lloc web s'ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa pel que el Titular s'eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar de l'ús o aplicació de la informació d'aquesta web fora dels seus propòsits.

Els enllaços (hipervincles) o continguts de tercers que apareixen en aquesta web es faciliten amb la finalitat d'ampliar la informació o indicar un altre punt de vista. La seva inclusió no implica l'acceptació d'aquests continguts, ni l'associació del Titular amb els responsables d'aquestes pàgines web, de manera que rebutja tota responsabilitat en relació amb els mateixos, així com pels danys que es puguin causar per qualsevol motiu en el seu sistema informàtic (equip i aplicacions), documents o fitxers. El Titular només podrà ser responsable per aquests continguts conforme al que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en cas que, havent tingut coneixement efectiu de la seva il·licitud o que lesiona els béns o interessos d'un tercer, no suprimeixi o inutilitzi l'enllaç als mateixos.

El Titular no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d'aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per fallades degudes al servidor que allotja els continguts o d'altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altres motius que es derivin de causes que escapin al seu control, pel que s'eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos.

El Titular no es fa responsable de les fallades, errors o danys, directes o indirectes, que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, que siguin causats o es derivin de la capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o de la presència d'un virus o qualsevol altra aplicació informàtica perjudicial en l'ordinador que sigui utilitzat per la connexió als continguts de la web, de la qualitat de la seva connexió o accés a Internet, per un mal funcionament del seu navegador, o per l'ús d'aplicacions informàtiques les versions no actualitzades o no s'obtingui la corresponent llicència d'usuari.

V- MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS
El Titular es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, de la configuració, disponibilitat i presentació d'aquesta, així com de les presents Condicions d'Ús.

VI- LLEI APLICABLE I FÒRUM
Les qüestions relacionades amb l'ús d'aquesta web o els seus continguts es regiran i seran interpretades conforme a les presents Condicions d'Ús i la legislació espanyola, sotmetent-se les parts, salvo en els casos en què no estigui legalment permès, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya) per a la resolució dels conflictes de la seva utilització d'aquesta web, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre'ls.

Barcelona 1 de setembre del 2016.

Informació facilitada en compliment amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Aquest text està adaptat pel Titular a partir d'un avís legal genèric per un advocat especialista en tecnologies de la informació.